نتیجه و اسامی اولین برندگان قرعه کشی محصولات بلور کاوه

نام و نام خانوادگی استان شهر
ساواش بوشهر بوشهر
مصطفی اوغر تهران تهران
نیک بین تهران تهران
رحمانی فر تهران تهران
حمید عیوضی تهران تهران
اسماعیل احسانی تهران تهران
میرهدایت الله سکندری تهران تهران
زهرا شاکر تهران تهران
نیما قاصدی تهران تهران
ستاره کرمان شهر بابک
ملاحی هرمزگان میناب
حمید عیوضی تهران تهران
محمود شفیعی تهران تهران
سیدرسول موسوی تهران تهران
حمید حیدری تهران تهران