نمایشگاه محيط زيست

 

” قابلیت‌ها و فعالیت‌های خدماتی، فنی و مهندسی، فناوری، صنعتی و کشاورزی منطبق بر توسعه پایدار و سازگار با محیط زیست ایران ارائه می‌شود. این نمایشگاه فرصت مناسبی برای کشورهای مختلف است تا بتوانند آخرین دستاوردهای خود در این حوزه را به نمایش بگذارند و البته بهترین فرصت برای کشورمان ایران است تا از این طریق بتواند توانایی‌های خود در حوزه‌ی محیط زیست را ارائه دهد و علاوه بر تبادل اطلاعات، فرصت‌های تجاری خوبی برای خود رقم بزنند. قابلیت‌ها و فعالیت‌های خدماتی، فنی و مهندسی، فناوری، صنعتی و کشاورزی منطبق بر توسعه پایدار و سازگار با محیط زیست ایران ارائه می‌شود. این نمایشگاه فرصت مناسبی برای کشورهای مختلف است تا بتوانند آخرین دستاوردهای خود در این حوزه را به نمایش بگذارند و البته بهترین فرصت برای کشورمان ایران است تا از این طریق بتواند توانایی‌های خود در حوزه‌ی محیط زیست را ارائه دهد و علاوه بر تبادل اطلاعات، فرصت‌های تجاری خوبی برای خود رقم بزنند.”