دسامبر 2, 2018

کاوه سیلیس

کاوه سیلیس در سال 1369 با هدف فرآوری سیلس و مواد اولیه مربوط به صنعت شیشه تاسیس شد