دسامبر 2, 2018

کاوه سیلیس

کاوه سیلیس در سال ۱۳۶۹ با هدف فرآوری سیلس و مواد اولیه مربوط به صنعت شیشه تاسیس شد.