دسامبر 2, 2018

سرامیک فردا

بيشتر نقشه‌ها و طرح‌هاي مهندسي تهيه شده توسط شركت فني مهندسي پترو كاوه، توسط شركت سراميك فردا اجرا مي‌شوند. اين شركت ظرفيت توليد محصولات زير را دارا مي‌باشد:

  • دودكش‌
  • پمپ گاز براي واحدهاي توليد گاز
  • لوله‌هاي آب و گاز
  • لوله‌هاي تحت فشار
  • تانك‌هاي ذخيره آب (منبع)
  • ماشين‌هاي آنيلينگ (لهر)