دسامبر 2, 2018

سرامیک فردا

بيشتر نقشه ها و طرح هاي مهندسي تهيه شده توسط شركت فني مهندسي پترو كاوه، توسط سراميك فردا اجرا مي شوند. اين شركت ظرفيت ( توانائي) توليد محصولات فوق را دارا مي باشد.

  • دود كش ها
  • پمپ گاز ( واحدهاي توليد گاز
  • لوله هاي آب و گاز
  • لوله هاي فشار
  • سيستمهاي بازگشت
  • تانك هاي ذخيره آب (منبع)
  • ماشينهاي آنلينگ لهر