نوامبر 27, 2018

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی :

ایران ، تهران ، انتهای اتوبان امام علی شمال ، بلوار اوشان ، خیابان شهید مژدی ،    پلاک ۴ ، ساختمان کاوه
کد پستی: ۱۹۵۶۹۸۳۱۱۱ تهران, ایران

دفتر مركزي


تلفن : ۲۹۱۰۰-۲۱-۹۸+ و ۲۹۴۹۰-۲۱-۹۸+

فکس ۱ : ۲۲۱۹۸۰۰۹-۲۱-۹۸+
فکس ۲ : ۲۲۱۹۸۰۱۰-۲۱-۹۸+
ایمیل : info@kavehglass.com
خط ویژه : ۸۴۴۰۰-۲۱-۹۸+

منابع انساني


تلفن : ۸۴۴۰۰-۲۱-۹۸+

فکس ۱ : ۲۲۱۹۸۰۰۹-۲۱-۹۸+
فکس ۲ : ۲۲۱۹۸۰۱۰-۲۱-۹۸+
ایمیل : jobs@kavehglass.com

واحد صادرات


تلفن : ۸۴۴۰۵-۲۱-۹۸+

فکس ۱ : ۲۲۱۹۸۰۰۲-۲۱-۹۸+
فکس ۲ : ۲۲۱۹۸۰۰۳-۲۱-۹۸+
ایمیل : export@kavehglass.com
خط ویژه : ۸۴۴۰۵-۲۱-۹۸+

واحد فروش


تلفن : ۸۴۴۰۴-۲۱-۹۸+

فکس :۲۲۱۹۸۰۰۱-۲۱-۹۸+
ایمیل : sales@kavehglass.com
خط ویژه : ۸۴۴۰۴-۲۱-۹۸+