نوامبر 21, 2018

چشم انداز منابع انسانی

 

امروزه توسعه منابع انساني بعنوان پيش نيازي جهت دستيابي به توسعه اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي و يكي از مباحث اصلي و مورد توجه در اقصي نقاط جهان بوده و از اركان رشد و توسعه سازمان ها و فصل جديدي در مديريت نيروهاي انساني مي باشد.

در اين راستا تحقق اهداف سازماني، منوط به همسو بودن سياست هاي پرسنلي و خط مشي سازماني خواهد بود. بويژه اينكه تلاش مستمر همه اعضاي گروه، برپايه فرهنگ و ارزش هاي سازماني و اعتقاد راسخ به كار و تلاش هرچه بيشتر و اعتماد به نفس كامل همراه باشد. چشم انداز ما در بخش مديريت منابع انساني گروه كاوه شامل موارد ذيل خواهد بود :

الف) فراهم نمودن فضاي مناسب به منظور ايجاد انگيزه و استفاده بهينه از الگوها و مدل هاي مختلف برنامه ريزي منابع انساني

ب) تاكيد بر امر آموزش مستمر نيروها و توسعه فرهنگ كيفيت به منظور دستيابي به اهداف سازمان

پ) انجام كار تيمي و افزايش مشاركت كاركنان در فعاليت هاي گروهي و اجتماعي با هدف بهبود كيفيت زندگي همكاران

ت) احترام به ارزش هاي اعضاي تيم و حمايت و مباشرت افراد در تمام سطوح سازماني

ث) انتخاب همكاران اصلح ، كارآمد و پويا به منظور جلوگيري از هرگونه اتلاف نيرو

ج) ايجاد ارتباط موثر با ساير افراد- مشتريان- سازمانها و نهادها به منظور بهره وري بيشتر

به منظور حصول به اهداف عالي سازماني تمام تلاش ما در گروه صنعتي بر اين پايه استوار است كه با استفاده از تكنيك هاي نو، طرح هاي جديد، بهبود بهره وري – محيط كار فعال و توجه ويژه به امر آموزش با تاكيد بر شعار ( ما ميتوانيم ) زمينه ساز موفقيت روز افزون براي گروه و جامعه صنعتي كشورمان باشيم.