دسامبر 2, 2018

پترو کاوه

شركت فني مهندسي پترو كاوه يك شركت بزرگ طراحي و مشاوره در حوزه صنايع شيشه، شيميائي و پتروشيمي مي باشد كه درسال 1990 بعنوان دپارتمان فني گروه صنعتي شيشه كاوه تاسيس گرديد.

بعد از آغاز به كار پروژه متانول كاوه در سال 2010 مديران گروه صنعتي شيشه كاوه تصميم به تاسيس شركت پترو به عنوان يك شركت فني و مهندسي گرفتند. هدف اصلي اين شركت اجراي كليه پروژه ها و طرح هاي فني و مهندسي گروه كاوه درحوزه هاي صنايع شيشه شيميائي و همچنين پتروشيمي بعنوان محور پيشرفتهاي گروه كاوه در آينده مي باشد.

در حال حاضر بيشتر از 250 مهندس مجرب در چارت سازماني شركت پترو كاوه به قرار زير مشغول بكار هستند.

 

Directing Manager

  • Head of Mechanical Enginnering
  • Head of Electrical Engineering
  • Head of Process Engineering
  • Head of Civil Engineering
  • Project Manager
  • Quality Assurance and Control Manager
  • Construction Manager
  • ICT Manager