دسامبر 2, 2018

پترو کاوه

شركت فني مهندسي پترو كاوه يك شركت بزرگ طراحي و مشاوره در حوزه صنايع شيشه، شيميايي و پتروشيمي مي‌باشد كه در سال ۱۳۶۹ به عنوان دپارتمان فني گروه صنعتي شيشه كاوه تأسيس گرديد.

بعد از آغاز به كار پروژه متانول كاوه در سال ۱۳۸۹ مديران گروه صنعتي شيشه كاوه تصميم به تأسيس شركت پترو به عنوان يك شركت فني و مهندسي گرفتند. هدف اصلي اين شركت اجراي كليه پروژه‌ها و طرح‌هاي فني و مهندسي گروه كاوه درحوزه‌هاي صنايع شيشه، شيميايي و همچنين پتروشيمي به عنوان محور پيشرفت‌هاي گروه كاوه در آينده مي‌باشد.