مارس 15, 2020

فاز جدید شیشه مظروف یزد

گروه صنعتي شيشه كاوه ، در راستاي تامين نياز بازار و ايجاد اشتغال مولد و پايدار،  در نظر دارد:

طرح توسعه جديد واقع در شهرك صنعتي خضر آباد يزد با ظرفيت روزانه 120 تن را راه اندازي نمايد.

اميد است افتتاح اين طرح در سال “رونق توليد ملي” با استفاده از كار و سرمايه ايراني،  زمينه ساز افزايش توليد ملي و رشد اقتصادي كشور عزيزمان “ايران”  باشد.