آیا می‌دانستید که کربنات سدیم در تنظیم  PH آب استفاده می‌شود؟

PH فاکتوری است که دلالت بر اسیدی یا قلییایی بودن شرایط آب دارد.

PHبه طور عمده نتیجه شرایط ژئولوژیکی در مکان و نوع مواد معدنی است که در صخره های محلی پیدا می شود.

آب های اسیدی ممکن است فلزات واسط خود را در حین پمپاژ ، دچار سوراخ شدگی کنند و لوله ها را می توانند حفره دار کنند . ذرات فلزاتی که از این طریق وارد لوله ها می شوند ، اغلب باعث مشکلات تنفسی می شوند .

یک نوع از ابزار های تنظیم PH به صورت زیر هست :

تزریق سدیم هیدروکسید یا سودا اش :

در این روش عملیاتی ، اگر آب اسیدی باشد ، سودا اش (کربنات سدیم ) و سدیم هیدروکسید با تزریق به آب ،  PH آب را به نزدیکی محل خنثی می رسانند .

سودا اش ماده ای شیمیایی است که در نسبت اختلاط به سدیم هیدروکسید ترجیح داده می شود . چرا که امنیت آن بیشتر است