محصولات سبز کاوه

تحولی نو از رنگین کمان بلورین
رسالتی تازه از نو آوری و خلاقیت
هم دم لحظات خوش میزبانی
غرق در طبع لطیف و هنر ایرانی
به طراوت برگهای تازه روئیده شده
مظروفات بلوری سبز رنگ کاوه