روز مراغه

  به مناسبت روز مراغه، شرکت کاوه سودا اقدام به توزیع محصولات گروه صنعتی شیشه کاوه در سطح شهرستان مراغه گردیده است.